Profil spoločnosti

Spoločnost SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. bola založená v marci 2006. V súčasnosti patrí medzi hlavných subdodávateľov spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. (KMS) a je najvačším zamestnávateľom, ktorý posobí priamo na území mesta Žilina.

SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. patrí do európskej skupiny SUNGWOO HITECH, ktorá má sídlo v Ostrave (Česká Republika) a spolu s touto spoločnosťou tvorí samostatný výrobný celok, ktorý celú svoju produkciu zabezpečuje vlastnými výrobnými prostriedkami.

 

 


Inforomačná povinnosť v zmysle GDPR v PDF

 

Certifikát  OHSAS 18001:2007 SK v PDF

Certifikát  OHSAS 18001:2007 EN v PDF

 

 

POLITIKA Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ĆÍSLO: PO 1/2014

 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, ods.1, písm. k) deklaruje povinnosť zamestnávateľa: písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP, ktorá bude obsahovať zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program jej realizácie, obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania, pravidelne ho vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať.

 

Politika BOZP predstavuje záväzok spoločnosti, stanovuje ciele na zlepšovanie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Politika BOZP je kľúčovým prvkom systému riadenia, pretože udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja BOZP, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia a zamestnancov.

Vedenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, návštevníkov a dodávateľov pracujúcich v spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. a verejnosti za prioritnú podmienku.

 

V rámci plnenia požiadaviek na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákonných a iných požiadaviek na BOZP vedenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. na základe identifikácie a posúdenia rozsahu rizík pri vykonávaných činnostiach v spoločnosti stanovuje nasledovnú Politiku BOZP :

  • neustále zvyšovať výkonnosť a zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, používaných technických zariadení, činnosti ľudí a pracovného prostredia
  • zabezpečovať kvalifikáciu, pravidelnú odbornú prípravu, vzdelávanie a školenia zamestnancov a tým rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP. Výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci, aby tieto viedli k zvyšovaniu povedomia zamestnancov k BOZP, bezpečnej práci na pracoviskách a tým ochrane zdravia všetkých zamestnancov spoločnosti
  • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať vhodné pracovné podmienky s cieľom znížiť nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku. Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov vrátane návštev, poskytujúcich spoločnosti dodávateľské práce alebo služby o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti znižovania rizík na pracoviskách
  • v rámci starostlivosti o BOZP plánovať, zabezpečovať a vytvárať potrebné organizačné, ľudské, technické, finančné a materiálové zdroje pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18001 a súvisiacimi zákonnými predpismi a inými požiadavkami, resp. prijatými záväzkami spoločnosti
  • trvale zabezpečovať a kontrolovať dodržiavanie platných pravidiel, smerníc, zákonných a iných požiadaviek u všetkých zamestnancov v prevádzke za účelom prevencie vzniku nehôd, pracovných úrazov a chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia
  • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce,
  • bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami, pričom všetci zamestnanci, ktorým sú tieto prostriedky pridelené, ich musia v práci používať.

Vedenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. stanovuje pre dosiahnutie zámerov politiky BOZP programy a osobitné ciele na jednoznačné obdobie so stanovením zodpovednosti, právomoci a časového rámca za ich plnenie.

Vedenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. podporuje potrebnými zdrojmi realizáciu uvedenej politiky BOZP a z nej vyplývajúcich cieľov, pravidelne ich preskúmava a kontroluje ich efektívne plnenie.

Politika BOZP je zverejnená na všetkých pracoviskách spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. a uplatňovanie jej zásad je povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

 

 

V Źiline, dňa 15.04.2014                                                                                                                                         Sungil Sin

                                                                                                                                                                                     konateľ